top of page

Víza do Běloruska

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI  S PANDEMIÍ COVID-19

Na základě rozhodnutí Rady ministrů Republiky Bělarus je cizím státním příslušníkům od 1. listopadu 2020 dočasně zakázán vstup na území Republiky Bělarus. Rozhodnutí se týká cizích státních příslušníků vstupujících na území Republiky Bělarus přes silniční, železniční a říční hraniční přechody.  Uvedené opatření se netýká Mezinárodního letiště “Národní letiště Minsk”.  Současně je omezen provoz konzulátu a s ním i vydávání víz.

Více informací o aktuálních pravidlech vstupu na území Běloruska a karanténních opatřeních naleznete na stránkách MZV ČR zde

Od 12.02.2017 platí bezvízový vstup do Běloruska na dobu do 30 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk pro občany 80 států včetně České republiky. Podrobné informace o podmínkách bezvízového vstupu naleznete zde

Pokud nesplňujete podmínky pro bezvízový vstup, budete potřebovat vyřídit vízum.

Co je k vyřízení víza do Běloruska potřeba:

 • cestovní pas - pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza a doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum konce platnosti víza 

 • vyplněná žádost (vyplněná na počítači nebo hůlkově)

 • aktuální barevná fotografie (3,5 x 4,5 cm)

 • kopii cestovního pojištění na celou dobu platnosti víza. Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat:

  • jméno a příjmení cestujícího, číslo pojistné smlouvy, časovou platnost pojištění, údaj o výši pojistných limitů  a územní platnost

 • plná moc s ověřeným podpisem (vzor zašleme na požádání)

Další dokumenty závisí na typu víza, o který žádáte:

 • k zajištění TURISTICKÉHO víza:

  • pozvání od běloruské cestovní kanceláře nebo hotelu ("Chodotajstvo") - při závazné rezervaci ubytování na dobu trvání víza Vám pozvání Vám rádi zajistíme ZDARMA

 • k zajištění SOUKROMÉHO nebo OBCHODNÍHO víza s platností do 30 dnů není pozvání požadováno

 • k zajištění KRÁTKODOBÉHO OBCHODNÍHO víza na 1, 2 nebo mnoho stupů s platností do 90 dnů: 

 • k zajištění DLOUHODOBÉHO OBCHODNÍHO víza na mnoho stupů s platností do 1 roku:

  • originál dlouhodobého pozvání od běloruské právnické osoby stanoveného vzoru

  • kopie smlouvy (kontraktu, dohody o spolupráci) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby (včetně zakladatelských) potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi (zahraniční nebo společné organizace), a opatřené razítkem běloruské nebo české právnické osoby

  • pracuje-li cizí státní občan v organizaci, která uzavřela smlouvu (kontrakt, dohodu o spolupráci) s běloruskou právnickou osobou: dokument  (originál) potvrzující skutečnost, že je cizí státní občan v této organizaci zaměstnán, vyhotovený na hlavičkovém papíře zahraniční organizace a podepsaný jejím ředitelem

  • v případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka: další dokumenty potvrzující údaje uvedené v žádosti a existenci obchodních vztahů. např:  originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Běloruska nebo kopie potvrzení o státní registraci právnické osoby v Běloruské republice ověřená notářem Běloruské republiky  (s platností 90 dní od data notářského ověření)​

 • k zajištění TRANZITNÍHO víza na 1, 2 nebo mnoho vstupů:​

  • kopie platného víza do 3. země​, prokazujícího nutnost tranzitu

  • kopii letenek, železničních jízdenek apod.

 

Typy a ceny víz :

TURISTICKÁ VÍZA na 1 nebo 2 vstupy (pouze v rámci jedné cesty), platnost přesně dle rezervace ubytování, max. 30 dnů

SOUKROMÁ (NÁVŠTĚVNÍ) VÍZA na 1 vstup jsou možná do 30 dnů pobytu i bez pozvání, s řádným uvedením údajů o zvoucí osobě

TRANZITNÍ VÍZA na 1, 2 nebo mnoho vstupů, platnost a počet vstupů se řídí platností víza do 3. země, max. délka pobytu pro každý vstup je 2 dny

OBCHODNÍ VÍZA krátkodobá na 1, 2 nebo mnoho vstupů, platnost přesně podle pozvání, max. 90 dnů 

OBCHODNÍ VÍZA dlouhodobá na mnoho vstupů, platnost přesně podle pozvání, max. 1 rok

Ceny jsou stejné pro všechny výše uvedené typy víz a nezahrnují pozvání, cestující musí mít vlastní. Pozvání zajišťujeme pouze k turistickým vízům na základě závazné rezervace ubytování nebo zájezdu.

!!!Veškeré podklady potřebujeme nejméně 1 den před jejich podáním na ambasádě!!!

Do doby vyřízení víz a pozvání se nezapočítávají státní svátky Běloruska a ČR

Podmínky vyřízení  víza do Běloruska pro turisty ze třetích zemí jsou zpravidla stejné jako pro občana ČR, liší se výše vízového poplatku, která je stanovena mezivládními dohodami.

Pro skupiny již od 5 osob poskytujeme SLEVY

bottom of page